Po·li·a·mo·ria

(gr. poli - wiele, łac. amor - miłość; wielomiłość)

to konsensualna i odpowie­dzialna niemonogamia. Poliamoryści są otwarci na wchodzenie i utrzymywanie miłosnych związków z wię­cej niż jedną osobą, za wiedzą i zgodą wszystkich. Klu­czowy aspekt poliamorii to etyka, szczerość i przejrzystość we wszystkich relacjach.

Poligrupa

Poliamoria odrzuca założenie, że emocjonalna i seksual­na wyłączność jest warunkiem do stworzenie głębokiej, zaangażowanej i długoterminowej relacji miłosnej. Miłość nie jest skończonym zasobem, można ją czuć i praktykować w wielu wymiarach z wieloma osobami, w głęboki i znaczący sposób

Związki poliamoryczne są zróżnicowane, a ich kształt zależy od indywidualnych preferencji zainteresowa­nych. Staramy się budować nasze relacje na takich war­tościach i zasadach jak zaufanie, lojalność, kompersja (radość ze szczęścia drugiej osoby), negocjowanie granic, przezwyciężanie zazdrości i zaborczości.

Poliserduszko

www.facebook.com/poliamoria